Vormingsonderwijs is beleving en ervaring

‘’Wereldburger worden’’ op openbare basisscholen in Rotterdam In Rotterdam gaat vanaf september schooljaar 2021-2022 een pilot van start op zes openbare basisscholen. Het Centrum voor Vormingsonderwijs is hierbij betrokken en is een overkoepelende organisatie die de gemeenschappelijke taken uitvoert van de zeven organisaties/denominaties, waaronder PC GVO.

Het doel van deze lessen is de levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen:

 • Door o.a. de ontmoeting met vakleerkrachten van andere levensbeschouwingen, bewustwording van eigenheid, het werken met dialoogtechnieken etc.
 • Er wordt een team samengesteld van zeven vakleerkrachten van verschillende levensbeschouwingen, die op verschillende scholen elkaar afwisselen.

Deze pilot Vormingsonderwijs is een onderdeel van het project ‘wereldburger worden’ van BOOR in Rotterdam

De vakleerkracht vormingsonderwijs:

Is verantwoordelijk voor de uitvoering van het onderwijs en het begeleiden van de leerlingen door:

 • het zorg dragen, in verbondenheid met de eigen zendende organisatie, voor een uitdagende leeromgeving waarbij leerlingen ervaringen kunnen opdoen met een religieuze of levensbeschouwelijke oriëntatie;
 • het zorg dragen voor een voor leerlingen veilige leeromgeving die uitnodigt tot persoonlijke groei;
 • het doelgericht kiezen en hanteren van verschillende didactische werkvormen en leeractiviteiten, aansluitend op de onderwijsdoelen en passend binnen een thema;
 • het geven van voorlichting en informatie aan (groepen) ouders, onder meer via de medezeggenschapsraad en/of ouderraad.

Levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling door:

 • het zich op de hoogte houden van ontwikkelingen op terreinen als maatschappij en cultuur, natuur en techniek, gezondheid en milieu, politiek en levensbeschouwing en het bijdragen aan de vertaling daarvan naar didactische werkvormen en leeractiviteiten;
 • thematische lessen kunnen ontwikkelen/ontwerpen dat aansluit bij de belevingswereld en doelgroepen van de leerlingen.

Neemt deel aan de professionaliseringsactiviteiten:

Door het verder ontwikkelen van opvattingen en bekwaamheden t.a.v. zijn/haar beroep via

 • intervisiebijeenkomsten;
 • overleg/vergaderingen;
 • evaluaties;
 • her- en bijscholingscursussen zoals cursus ‘dialogiseren’ waarmee in Samen Eigen Wijs wordt gewerkt.

Kennis en vaardigheden:

 • staat sterk in eigen achtergrond en levensbeschouwing;
 • in bezit van diploma en bevoegdheid om les te geven aan een school in het primair onderwijs of een opleiding van vergelijkbare inhoud en niveau volgens de WET BIO;
 • heeft sterke communicatieve vaardigheden;
 • weet digitale, online en sociale media te gebruiken binnen het onderwijs en in de samenwerking;
 • is een teamspeler; die in staat en bereid is eigen grenzen aan te geven en ter discussie te stellen.

Wat bieden wij jou:

 • werken in een proeftuin, waar je open houding tot zijn recht komt;
 • samen met collega’s leren van de praktijk;
 • start per 1 juni of per 1 augustus 2021;
 • salaris: conform CAO, LA schaal 10.

Contact

Heb je interesse? Stuur je CV en motivatiebrief naar Bertha van der Vlies, regiobegeleider PC GVO b.vandervlies@pcgvo.nl of 06 52 67 63 65

Het Centrum voor Vormingsonderwijs is een overkoepelende organisatie die de gemeenschappelijke taken uitvoert van de zeven organisaties/denominaties. www.vormingsonderwijs.nl