Vanuit verschillende boeddhistische tradities geven we vorm en inhoud aan de lessen, toegesneden op de leeftijd van de leerlingen. BVO wil graag toewerken naar een landelijke dekking, maar er is zeker dringend vraag naar docenten in Rotterdam (2 vacatures), het Westland, Den Haag, de regio Haarlem, Utrecht / Het Gooi en Breda.

Context

Boeddhistisch Vormingsonderwijs (BVO) maakt deel uit van het aanbod van het Centrum voor Vormingsonderwijs (CvV). Het CvV herbergt humanistisch, protestants, katholiek, islamitisch, hindoeïstisch en joods vormingsonderwijs. Apart en samen geven wij levensbeschouwelijke vorming aan kinderen op een openbare basisschool of een samenwerkingsschool. Dit heeft te maken met het wettelijk recht van ouders om op die scholen voor hun kind of kinderen levensbeschouwelijk vormingsonderwijs aan te vragen. Het onderwijs wordt door de scholen desgevraagd gefaciliteerd en door de rijksoverheid gefinancierd. BVO is het meest actief in zogeheten ‘caroussels’, dat zijn samenwerkingsvormen waarbij alle kinderen uit de klas les krijgen van vakleerkrachten van verschillende levensbeschouwingen. Zo krijgen ze afwisselend les van een échte moslim of moslima, een échte christen of een vakleerkracht van een andere levensbeschouwing. En dus soms ook van een échte boeddhist.

Gestart in 2018, zit BVO nog midden in de pioniersfase. De BVO-docenten komen uit verschillende boeddhistische stromingen met elk eigen accenten en taal. Zij streven ernaar om gezamenlijk te komen tot een curriculum BVO: een handvat op hoofdlijnen. Geen format in de zin van zo moet de les er dan uitzien, of een kant en klaar lesprogramma. Eerder een raamwerk. Interactief en context-bewust. Inmiddels zijn er een tiental leerlijnen ontwikkeld, participeren we in verschillende samenwerkingsverbanden met andere denominaties met en zonder een gezamenlijk thema. BVO is nog steeds in ontwikkeling en wil dat het liefst zo lang mogelijk blijven.

Doel van de functie docent BVO

Het doel van de functie van de docent BVO is het verzorgen van Boeddhistisch Vormingsonderwijs (BVO). De docent brengt leerlingen in contact met het leven en de leer van de Boeddha en met verhalen uit de boeddhistische traditie als bijdrage aan de ontwikkeling van hun eigen levensvisie. De docenten BVO leggen graag de rode loper uit voor elk kind om zelf af te wegen hoe het eigen pad zal zijn. 

Werkzaamheden

Algemeen: een docent BVO is verantwoordelijk voor de uitvoering van Vormingsonderwijs binnen het CvV.

 • Het lesgeven aan en begeleiden van (groepen) leerlingen.
 • Het creëren van een pedagogisch klimaat waarin alle leerlingen zich veilig en gewaardeerd voelen.
 • Het stimuleren en begeleiden van sociale vaardigheden bij leerlingen met verschillende sociaal-culturele achtergronden.
 • Het ondersteunen en begeleiden van de levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen.
 • Dit laatste is een belangrijk bindend en denominatie-overstijgend aspect van het vormingsonderwijs.

BVO: de docent BVO levert bijdragen aan de onderwijsvoorbereiding en de onderwijsontwikkeling van BVO.

In 2018 begon BVO met één docent. Inmiddels zijn er zeven docenten actief, op in totaal 34 scholen. De allereerste pioniersfase lijkt voorbij, nu komt het aan op bestendiging, verdieping en uitbreiding. Een doorstart-fase, maar nog steeds in ontwikkeling en dat willen we het liefst zo lang mogelijk blijven. Vier docenten die (nog) niet lesgeven, zetten zich vrijwillig in om mee te denken over het curriculum. We begonnen met vragen als: stel dat we 4, 10 of 40 keer lesgeven aan een groepje kinderen of aan een hele klas, wat doen we dan? Inmiddels hebben we een raamwerk ontwikkeld. Dat omvat een tiental boeddhistische kernbegrippen, van de vier Bramavihāra’s tot en met ‘onderlinge verbondenheid’, ‘alles verandert’, ‘eerlijke communicatie’ en kwaliteiten als ‘vrijgevigheid.’ Er wordt niet toegewerkt naar een format in de zin van zo moet de les er dan uitzien, of naar een kant en klaar lesprogramma. Eerder een raamwerk. Interactief en context-bewust.

Je neemt deel aan professionaliseringsactiviteiten door

 • het volgen en met succes afronden van de gezamenlijke basis-opleiding van het CvV.
 • het volgen en met succes afronden van de interne opleiding tot docent Boeddhistisch Vormingsonderwijs. Di gaat in december 2019 van start.
 • Het mede ontwikkelen en verfijnen van het curriculum en het bijwonen van het maandelijkse overleg tussen de docenten.
 • het deelnemen aan bijscholings-activiteiten en collegiale consultatie en intervisie.
 • het bestuderen van relevante vakliteratuur, waaronder pedagogisch-didactische literatuur.

 Wat wij vragen

 • een warm hart voor kinderen.
 • lesbevoegdheid verkregen door PABO. Voor wie andere lesbevoegdheden heeft, is het raadzaam contact op te nemen.
 • betrokkenheid bij een Sangha. Er zijn veel boeddhistische sangha’s in Nederland. Van allerlei pluimage. Vele daarvan zijn aangesloten bij de BUN. Wat wij vragen is dat je een eigen beoefening hebt en daarin wordt gestimuleerd door je vrienden in de dhamma.
 • actief mee willen werken aan onze curriculum-building.
 • naast de algemene competenties die gelden voor alle docenten die werken vanuit het Centrum voor Vormingsonderwijs zijn er specifiek boeddhistische competenties. Voor meer info, zie het document Competenties BVO.
 • een nieuwsgierige, open houding naar andere levensovertuigingen. Niet alleen buiten het boeddhisme, maar ook naar de vele stromingen binnen het boeddhisme die je onbekend zijn.
 • vakinhoudelijke, didactische en pedagogische kennis en vaardigheden die aansluiten bij de ontwikkeling van kinderen.
 • inzicht in de organisatie- en werkwijze van de openbare scholen en samenwerkingsscholen.
 • Een flexibele instelling wat betreft inzet en tijd. Op dit moment participeert het merendeel van de docenten in een samenwerkingsverband met docenten van andere levensbeschouwingen. Dit vraagt een hoge graad van onderlinge flexibiliteit met betrekking tot inzet en lestijden. 
 • bereidheid om te reizen. Het gaat vaak om weinig uren en niet elke school is makkelijk bereikbaar met het OV.
 • Het aantal uren staat niet van tevoren vast, dit is afhankelijk van de aanvragen vanuit de scholen. Het combineren van een aantal uren als vakdocent vormingsonderwijs en een bestaande baan als groepsleerkracht is in principe mogelijk.

Wat wij bieden 

Een boeiende en flexibele functie in een jonge organisatie die de komende jaren inhoudelijk veel uitdagingen zal bieden. Deskundige begeleiding en opname in een docentencollectief dat bruist. Goede arbeidsvoorwaarden volgens een eigen sectorbrede CAO. De aanstelling vindt plaats voor een jaar, met de intentie om te verlengen. De functie is ingedeeld in de L10-schaal van het Primair Onderwijs, conform de CAO PO. De pensioenvoorziening is ondergebracht bij het PZW.

Meer weten?

Voor nadere informatie over de inhoud van de functie en de sollicitatieprocedure kunt u contact opnemen met Helma Ton, landelijk coördinator BVO via h.ton@boeddhistischvormingsonderwijs.nl

 

BVO